FEDER funds

European Regional Development Fund (ERDF) European Regional Development Fund (ERDF)

The European Regional Development Fund (ERDF) aims to strengthen economic and social cohesion in the European Union by correcting imbalances between its regions.

The following projects have received funding under the different ERDF programmes:

PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020

PROJECTES COOPERATIUS – METCAM-FIB

Title: Microscopi Electrònic de Transmissió amb Correctors d'Aberracions Monocromat i Feix d'Ions Focalitzat (METCAM-FIB).
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
Call: RESOLUCIÓ EMC/337/2019, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides (ref. BDNS 439727).
Ref.: IU16-014206
Import total subvencionable: 4.098.000 €
Ajut FEDER: 2.049.000 €
Description: El desenvolupament de la microscòpia electrònica de transmissió (amb correcció d'aberracions) ha obert la porta a la resolució atòmica i, en conseqüència, a una nova dimensió en la recerca de les estructures moleculars, tant biològiques com de materials. L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'una plataforma de microscòpia electrònica (EM) al Sincrotró ALBA-CELLS, amb l'adquisició i posada en funcionament d'equips avançats de microscòpia electrònica i preparació de mostres. Aquest tipus d'eines de caracterització avançades són del tot necessàries de cara al teixit tant de recerca com industrial que envolta la infraestructura. METCAM-FIB es basa i reforça la sinèrgia i col·laboració de diferents institucions de recerca catalanes. El consorci que ho proposa inclou 2 centres de recerca Severo Ochoa, l'ICN2 i l'ICMAB-CSIC, i compta amb la implicació del CSIC, així com del campus d'excel·lència de la UAB i el sincrotró ALBA. Altrament, el BIST col·labora en el projecte a través d'una contribució directa i finalista com a entitat privada, i grups de recerca de diversos dels seus centres com l'ICIQ i l'ICFO, recolzen el projecte. També Microsoft com a líder industrial en computació farà una aportació de mecenatge al projecte. La infraestructura s'instal·larà en els espais del Sincrotró ALBA-CELLS, i tindria un caràcter obert a qualsevol institució, tal i com ja es gestionen altres línies del Sincrotró. Es preveu en primer lloc instal·lar un Microscopi Electrònic de Transmissió amb Correctors d'Aberracions Monocromat (METCAM) a la plataforma de microscòpia electrònica que s'està gestant al sincrotró ALBA, i d'un Focus Ion Beam (FIB) per a la preparació de mostres avançada a la plataforma de preparació de mostres que ja té l'ICN2 en col·laboració amb l'ICMAB-CSIC.

European Regional Development Fund (ERDF) Generalitat de Catalunya
RIS3CAT - INDÚSTRIES DEL FUTUR

Title: Planta Pilot de Peces Plàstiques amb Superficies Funcionals Avançades (PLASTFUN)
OT: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat
Call: Convocatòria per a l'any 2016 per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Ref.: COMRDI16-1-0018-07
Web: http://www.accio.gencat.cat/es/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/comunitats-ris3cat/

European Regional Development Fund (ERDF) Generalitat de Catalunya
INFRAESTRUCTURES

Title: Laboratori d'ambient controlat per processos de nanofabricació
OT: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat
Call: Projectes singulars institucionals per a infraestructures R+D
Ref.: 2015 FEDER/S-16

European Regional Development Fund (ERDF) Generalitat de Catalunya
AGRUPACIONS EN TECNOLOGIES EMERGENTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS DE LA RECERCA

Title: Comunitat Emergent del Grafè a Catalunya (GraphCAT)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca (RESOLUCIÓ EMC/2214/2018, de 7 de setembre, ref. BDNS 416159)
Ref.: 001-P-001702
Web: graphcat.cat

European Regional Development Fund (ERDF) Generalitat de Catalunya

Title: Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUMCAT)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca.
Ref.: 001-P-001644

European Regional Development Fund (ERDF) Generalitat de Catalunya
LLAVOR

Title: Membranes aïllables basades en catecol per a regeneració de teixits: El cas de l'osteoartritis (TIRECAT)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) per a l'any 2019
Ref.: 2019 LLAV 00074 (RESOLUCIÓ EMC/1434/2019, de 24 de maig)

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)Generalitat de Catalunya

Title:Nanopartícules híbrides fotoactives-multiresposta com a marcadors d'antifalsificació imprimibles (NANOINKS)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) per a l'any 2019
Ref.: 2019 LLAV 00073 (RESOLUCIÓ EMC/1434/2019, de 24 de maig)

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)Generalitat de Catalunya

Title: FLEXOFABRIC
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria d'Indústria del Coneixement per a l'any 2016 (Llavor i Producte)
Ref.: 2016-LLAV-00050

European Regional Development Fund (ERDF) AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
INNOVADORS

Title: Nova generació de materials cromogènics per vidres intel·ligents (NIRGLASS)
OT: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Call: Convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) (RESOLUCIÓ EMC/2038/2019, de 18 de juliol, ref. BDNS 467325)
Ref.: 2019 INNOV 00070

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)Generalitat de Catalunya
PRODUCTE

Title: Development and application of ceria nanoparticles in the treatment of hepatocellular carcinoma
OT: Promoure el desnvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat
Call: Convocatòria d’Indústria del Coneixement 2018, PRODUCTE, modalitat B
Ref.: 2018 PROD 00187

AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca European Regional Development Fund (ERDF)Generalitat de Catalunya

↑ Top

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE)

INFRAESTRUCTURAS

Title: Actualización de equipamientos Láser (espectroscopia Raman y evaporación Láser) en plataforma conjunta de Materiales para la Energía
Call: Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (convocatoria 2015)
Ref.: FPIC15-EE-3725

Title: Adquisición de un sistema de detección de Energía Dispersiva de Rayos X de última generación para el microscopio de ultra-alta resolución Magellan 400L
Call: Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico (convocatoria 2018)
Ref.: EQC2018-004582-P

MinCi-UEFeder-AEI
PROGRAMA FEDER EN ICTS 2014-2020

Title: Compra e instalación y puesta a punto de equipamiento y laboratorios de producción y caracterización para complementar las Unidades U2-Producción de Anticuerpos, U4-Biopdeposición y Biodetección, U6- Procesado de Biomatertiales y U8 micro, nanotecnología.
Call: Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020
Ref.: FICTS-1420-27
Web: https://www.nanbiosis.es/european-regional-development-fund/

MinCi-UEFeder-AEI
JÓVENES INVESTIGADORES

Title: Electromecánica de Superfícies Avanzada
Call: Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal 2015
Ref.: FIS2015-73932-JIN

Title: Expanding Ferroelectric Photovoltaics Conventional Palyground
Call: Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal 2015
Ref.: ENE2015-74275-JIN

MinCi-UEFeder-AEI
PROYECTOS I+D

Title: Phonon engineering for advanced nanoscale thermal management and room temperature optomechanics (PHENTOM)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2015
Ref.: FIS2015-70862-P

Title: Diseño de complejos nanocristales inorganicos avanzados para la transformación y el almacenamiento óptimo de energia (DANAE)
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2015
Ref.: MAT2015-70725-R

Title: Composites multifuncionales basados en redes metalorgánicas (MOFs) como sorbentes avanzados para aplicaciones biomédicas y energéticas (MOFCAS)
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2015
Ref.: MAT2015-65354-C2-1-R

Title: Nanofluidos basados en carbones con microestructura optimizada (NaCarFLOW)
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2015
Ref.: MAT2015-68394-R

Title: Movimiento de Micro/nano-objetos de agua inducido por luz (SIMUOVE)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2015
Ref.: MAT2015-68307-P

Title: Materiales Basados en Catecoles para Teranóstica de la Enfermedad de Parkinson (TeraCat)
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2015
Ref.: MAT2015-70615-R

Title: SIESTA and the Theory of Instabilities and Transport in Functional and Low-Dimensional Materials (SIESTA)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2015
Ref.: FIS2015-64886-C5-3-P

Title: Spin Manipulation in Dirac Matter (MASPINDIRAC)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2015
Ref.: FIS2015-67767-P

Title: Paredes de dominio, interfases y dominios de antifase en Antiferroléctricos (PHABADA)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2016
Ref.: MAT2016-77100-C2-1-P

Title: Point-of-care Nanoplasmonic Platforms for Novel High-Value Diagnostics and Therapy Follow-Up
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: TEC2016-78515-R

Title: Heterostructuras Basadas en Materiales Bidimensionales para Dispositivos de Electrónica Avanzada
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: MAT2016-75952-R

Title: Nanomateriales magneto-fotónicos multifuncionales para aplicaciones biomédicas: fabricación top-down, bottom-up e híbridas
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: MAT2016-77391-R

Title: Nanoestructuras Moleculares Funcionales para Dispositivos Optoelectrónicos: Hacia dispositivos de 3 terminales
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: MAT2016-78293-C6-2-R

Title: Nanomateriales para celdas solares tipo perovskita de alta eficiencia y estabilidad
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: ENE2016-79282-C5-2-R

Title: Tecnologías basadas en materiales bidimensionales para aplicación en biomedicina
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2017
Ref.: FIS2017-85787-R

Title: Nanoscopías Electrónicas Avanzadas para el desarrollo y mejora de nuevas rutas fotoelectrocatalíticas para productos de alto valor
añadido aprovechando la energía solar
Call: Proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2017
Ref.: ENE2017-85087-C3-3-R

Title: Integrated smart cost and effective nanodiagnostics (INCOSTNANO)
Call: Proyectos de I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2017
Ref.: MAT2017-87202-P

Title: Modificación de la propagación de fonones y del acoplamiento de fonones y fotones por efectos de superficie y de interfase (SIP)
Call: Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i- 2018
Ref.: PGC2018-101743-B-I00

Title: Dispositivos optomecánicos basados en materiales activos y autoensamblados (SMOOTH)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad- 2018
Ref.: RTI2018-093921-A-C44

Title: Exploring novel self-sustained mechanisms and collective behavior of active surfaces at the nanoscale (COLMO)
Call: Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i 2018
Ref.: PGC2018-095032-B-I00

Title: SIESTA y su interoperabilidad para los nuevos retos en simulaciones atomísticas (SIESTA)
Call: Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i 2018
Ref.: PGC2018-096955-B-C43

Title: Magnetic Iron Oxide-Based Nanostructrues for Combined Photothermal Therapies (PHOTOFEOX)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 2018
Ref.: RTI2018-095495-J-I00

Title: Nuevos catalizadores basados en nanocristales con absorción de luz solar extendida para la conversión eficiente de energía solar en hidrógeno y su transformación en electricidad (ECLIPSE)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 2018
Ref.: RTI2018-099965-B-I00

Title: Poliedros Metal-Orgánicos como Partículas Porosas Sub-5 nm para el desarrollo de nuevos Adsorbentes y Sistemas de Liberación (MOP3)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 2018
Ref.: RTI2018-095622-B-I00

Title: Nuevos nanovehículos para teranóstica de enfermedades cerebrales (NANO4BRAIN)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 2018
Ref.: RTI2018-098027-B-C21

Title: Materiales y componentes híbridos para supercondensadores y dispositivos integrados de "harvesting" y almacenamiento (HARVESTORAGE)
Call: Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad- 2018
Ref.: RTI2018-099826-B-I00

Title: Synthesis of new metal-organic polyhedra/cages and clusters via rational disassembly of three-dimensional metal-organic frameworks (DISASSEMBLE)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-124804NB-I00

Title: Polyhedral Metal-Organic Frameworks as New Colloidal Particles for the Self-Assembly of Porous Photonic Materials (MOFTONIC)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-123265NB-I00

Title: TANdem Photovoltaics based on Organic and PerOvskite materials (TANPOPO)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-122349OA-I00

Title: Dispositivos de punto de atención basados en nanomateriales totalmente integrados para aplicaciones de atención médica (FULLPOC)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-124795NB-I00

Title: Nanoreactores híbridos fotocatalíticos y de intercambio iónico autopropulsados para purificación de agua (MOTYCAT)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-124568NB-I00

Title: Design, synthesis and characterization of novel nanocarriers for their intranasal implementation (IntraBrain)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-127983OB-C21

Title: Hybrid Nanopaste electrodes for hybrid energy storage (NANOPEISTORAGE)
Call: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021
Ref.: PID2021-128390OB-I00

MinCi-UEFeder-AEI
RETOS COLABORACIÓN

Title: Microcápsulas Inteligentes con Repelentes de Mosquitos y Fragancias de Aplicación en Textiles que Eviten la Propagación de Enfermedades Tropicales (MICROREP)
Call: Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: RTC-2016-5670-1

Title: Materiales Nanoestructurados de Índice de Refracción Variable de Aplicación en la Industria Óptica Oftálmica (NanoSVim)
Call: Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: RTC-2016-4822-6

Title: Métodos rápidos de análisis de péptidos inmunogénicos alimentcicios en orina
Call: Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2016
Ref.: RTC-2016-5452-1

Title: Desarrollo de Inmunorreactivos y biosensOres para el aNálisIs de trazadoreS en yacimientOs PetrolíferoS (DIONISOS)
Financial support: Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovacion Orientada a los Retos de la Sociedad, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016)
Ref.: RTC-2017-6222-5
Participating Institutions: CEPSA S.L. (coordinator), Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ICN2 (IP: Prof. Laura M. Lechuga)
Period: 01/09/2018- 30/06/2021

MinCi-UEFeder-AEI

↑ Top

 

Careers at ICN2

Grow with us