Staff directory Shunrui Luo

Shunrui Luo

Postdoctoral Researcher
shunrui.luo(ELIMINAR)@icn2.cat
Advanced Electron Nanoscopy

Publications

2023

  • Constructing an active and stable oxygen electrode surface for reversible protonic ceramic electrochemical cells

    Pei, Kai; Luo, Shunrui; He, Fan; Arbiol, Jordi; Xu, Yangsen; Zhu, Feng; Wang, Yakun; Chen, Yu Applied Catalysis B-Environmental; 330: 122601. 2023. 10.1016/j.apcatb.2023.122601.